მოხმარების პირობები

1. პირადი მონაცემები
გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს მონაცემების კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ პოლიტიკას. 

2. შინაარსი
საიტზე http://www.nivea.ge / (შემდგომში — „ვებ-გვერდი“) გამოიყენება იასეთი მასალები, როგორიცაა ნახატები, სურათები, გრაფიკული გამოსახულებები, სავაჭრო ნიშნები, ფილმები, აუდიო და ვიდეო ფაილები და ტექსტები (შემდგომში - „მასალები“). მასალები წარმოადგენენ Beiersdorf AG 20245 გამბურგი, უნნას ქ., 48 (შემდგომში - „Beiersdorf“) კომპანიის საკუთრებას,  დაცული სავაჭრო ნიშნების, სამრეწველო ნიმუშების საავტორო უფლების კანონიერი ნორმებით, და ეფუძნება პირადი უფლებების კონცეპციებს გერმანული და საერთაშორისო სამართლის თანახმად. მასალების ნებისმიერ გამოყენებას, მხოლოდ პირადი გამოყენებისგან განსხვავებული მიზნით, ესაჭიროება Beiersdorf -ს წინასწარი წერილობითი თანხმობა. იგივე მოთხოვნა ვრცელდება მასალებში ნებისმიერი ცვლილების შეტანისას, განსაკუთრებით გადატანას ან ნებისმიერ სხვა ფორმის დამუშავებას, აგრეთვე მასალების გადაცემას.                 
თუ მასალები უშუალოდ ვებ-გვერდიდან გადმოქაჩვისთვისაა განკუთვნილი (მაგალითად მედიაცენტრში), მათ მიმართ გამოიყენება განსაკუთრებული წესები და პირობები, რომელიც მიეთითება გადმოწერისას. 

3. სამართლებრივი შენიშვნა
მომხმარებლის მიერ მასალების გადმოტვირთვისას  ან მათი სხვანებისმიერი ფორმით გამოყენებისას, მომხმარებელი აკეთებას ამას საკუთარი გამბედაობითა და რისკზე წასვლით. Beiersdorf -ი პასუხს არ აგებს მომხმარებლის ნებისმიერ, რაც არ უნდა იყოს, დანაკარგზე, რომელიც წარმოიშობა ამასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით, როცა ეს ეხება მონაცემებს, ტექნიკურ საშუალებებს და პროგრამულ უზრუნველყოფას. ეს დებულება არ ვრცელდება განზრახ მიყენებული ზიანის ან უხეში დაუდევრობით მიყენებული ზიანის პასუხისმგებლობაზე. Beiersdorf -ი არ კისრულობს არანაირ პასუხისმგებლობას მესამე პირების უფლებების დარღვევისათვის.      
ინფორმაცია აღნიშნულ ვებ-გვერდზე უნდა შედგეს ყურადღებითა და გადამოწმდეს. თუმცა / Beiersdorf -ი არ კისრულობს არანაირ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ინფორმაცია იქნება ზუსტი, აქტუალური და სრული. აღნიშნული ვებ-გვერდის მიზანს წარმოადგენს ზოგადი ინფორმაციის წარმოდგენა, იგი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეცვლის ექიმის ან სპეციალისტის რჩევებს.   

4. რეიტინგი
დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს საშუალება აქვთ შეაფასონ ვებ-გვერდის შინაარსი პროდუქციის, მუშაობის მსვლელობის და სხვა ასპექტების თვალსაზრისით. თუ მომხმარებელი ტოვებს გამოხმაურებას, იგი აძლევს Beiersdorf-ს უფლებას გამოიყენოს ეს გამოხმაურება ნებისმიერ ადგილას განუსაზღვრელიი დროის განმავლობაში. Beiersdorf-ს შეუძლია გამოაქვეყნოს და გაავრცელოს აღნიშნული გამოხმაურება განუსაზღვრელი რაოდენობით, ანუ ნებისმიერ ხელმისაწვდომ მასობრივი ინფორმაციის ფორმითა და საშუალებებით, როგორც ონ-ლინ ისე ოფ-ლაინით. გარდა ამისა, Beiersdorf-ს უფლება აქვს შეამციროს რეიტინგი. თუ მომხმარებელი მიაწრს სახელს თავის გამოხმაურებას Beiersdorf-ს უფლება აქვს, მაგრამ ვალდებული არ არის მიუთითოს მომხმარებლის სახელი გამოხმაურების პუბლიკაციისას.  
გამოხმაურების და/ან კომენტარის დატოვებით, მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ იგი არ ტოვებს არასწორ გამოხმაურებას, არ იძლევა გამოხმაურებას, რომელიც (ა) არღვევს გერმანიის კანონს საავტორო უფლების შესახებ ან მესამე პირთა სხვა რომელიმე უფლებას; (ბ) არღვევს კანონმდებლობის ნორმებს ან ოფიციალურ ბრძანებულებას; (გ) შეიცავს მადისკრედიტირებელ, ცილისმწამებლურ, შეურაწმყოფელ, ან მადისკრიმინირებელ ინდორმაციას ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიმართ; (დ) შეიცავს ინფორმაციას ახვა ვებ-გვერდებთან დაკავშირებით, მისამართებს, ელ-ფოსტებს საკონტაქტო ინფორმაციებს და ტელეფონის ნომრებს; ან (ე) შეიცავს კომპიუტერულ ვირუსებს, მატლებს ან პროგრამისათვის ან ფაილებისათვის სხვა პოტენციურ საშიშროებას. Beiersdorf-ი უფლებას იტოვებს წაშალოს ნებისმიერი გამოხმაურება უკანონო შინაარსით, განსაკუთრებით, დისკრიმინაციული, პორნოგრაფიული ან რასისტული, აგრეთვე რეიტინგები, რომემლებიც აღვივებენ ძლადობას ან რომლებიც შეიცავენ წერილების ჯაჭვს, მასობრივ გზავნილებს ან სხვა ფორმის სპამებს, ან არ გამოაქვეყნონ აღნიშნული მსგავსი შინაარები საიტზე.

5. სამართლებრივი შედეგები
Beiersdorf-ი იტოვებს უფლებას დაბლოკოს მომხმარებლის სისტემაში წვდომა, თუ მომხმარებელი არღვევს გამოყენების აღნიშნულ წესებსა და პირობებს და /ან რომელიმე სამართლებრივ ნორმებს. მსგავსი ქმედებების განხორციელების შემთხვევაში ვებ-გვერდის გამოყენება იკრძალება, რის გამოც ნებისმიერი მოქმედება მის გამოსაყენებლად ითვლება უკანონოდ. Beiersdorf-ი იტოვებს უფლებას მოიპოვოს დაცვა მისი მასალების არასანქცირებული მოხმარებისგან, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა დარღვეული უფლების აღდგენა, კერძოდ პირადი უფლებები, უფლებები სავაჭრო ნიშნებზე, სამრეწველო ნიმუშებზე, საავტორო უფლებები და სხვა ინტელექტუალური უფლებები სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ფარგლებში.  
ცალკეული დებულებების, რომლებიც შედიან აღნიშნულ წესებსა და პირობებში, ბათილობა ან უმნიშვნელობა არ ახდებს გავლენას დანაჩენი წესებისა და პირობების ნამდვილობაზე.  
კანონმდებლობის ტექნიკური ინოვაციებისა და ცვლილებების გამო აღნიშნული წესები და პირობები შეიძლება პერიოდულად გადახედილ იქნეს, რაც უკანასკნელად განხორციელდა 2015 წლის აპრილში. თუ თქვენ გსურთ შეგვატყობინოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე რაიმე უფლების დარღვევის შესახებ, გთხოვთ აუცილებლად დაგვიკავშირდეთ: შპა „ბაიერსდორფ კაზახსტან“, ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქ. ალმატი, 050022, აბაის გამზ. 42, მე-5 სართული, ტელ: +7 (727) 313 0728.